I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 – Defi nities
In deze Uitvoeringsvoorwaarden wordt verstaan
onder:
Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt
in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Opdrachtgever: opdrachtgever die handelt als
consument dan wel in de uitoefening van een
beroep of bedrijf;
Klussenbedrijf: opdrachtnemer, lid van de
VLOK, die bedrijfsmatig kleinschalige kluswerkzaamheden
verricht;
Het werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever
en het klussenbedrijf overeengekomen
werkzaamheden en de daarbij door het klussenbedrijf
geleverde materialen;
Meer- en minderwerk: door de opdrachtgever
gewenste toevoegingen aan of verminderingen
van het overeengekomen werk, die leiden tot
bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen
prijs;
Geschillencommissie: de Geschillencommissie
Klussenbedrijven van de Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken
(Postbus 90600, 2509 LP Den Haag,
www.degeschillencommissie.nl).
Artikel 2 – Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden – hierna te noemen
VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden – zijn van toepassing
op elk aanbod en overeenkomsten tussen
opdrachtgever en klussenbedrijf.
II. AFSPRAKEN
Artikel 3 – Sluiten van de overeenkomst
1. Het klussenbedrijf draagt er zorg voor dat
elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt
vastgelegd in een VLOK Opdrachtformulier.
Een opdracht omvat een duidelijke
om schrijving van de te verrichten
werkzaamheden met:
• een vermelding van het tijdstip waarop het
werk kan worden begonnen en een aanduiding
van de duur van het werk;
• de prijs van het werk;
• de betalingswijze.
2. De opdrachtgever en het klussenbedrijf
kunnen afspraken maken op basis van twee
prijsvormingsmethoden:
• vaste prijs;
• regie.
3. Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening
uitsluitend worden afgeweken op grond
van een bepaling in deze VLOKUitvoeringsvoorwaarden.
Bij regie komen
opdrachtgever en klussenbedrijf overeen dat
de gemaakte kosten van het klussenbedrijf
worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief
vastgesteld en zo mogelijk ook de andere
kosten; bij iedere afrekening maakt het
klussenbedrijf een opstelling van de bestede
uren en alle overige kosten, waaronder de
kosten van materialen die op de opdracht
betrekking hebben.
Bij regie kan desgewenst een richtprijs
worden afgegeven. Een richtprijs geldt als
een zo nauwkeurig mogelijke schatting van
de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze
schatting betreft het aantal te besteden uren en/
of de te verwerken materialen en/of de overige
kosten.
Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden
(deels vaste prijs, deels regie) is
eveneens mogelijk.
4. Indien de opdrachtgever een consument
betreft, zullen alle prijzen inclusief BTW
vermeld worden.
5. Het klussenbedrijf draagt er zorg voor dat
deze Uitvoeringsvoorwaarden tijdig aan
de opdrachtgever ter hand worden gesteld,
doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst.
6. Indien de opdrachtgever geen consument is,
geldt, dat:
a. partijen uitsluitend met elkaar wensen te
contracteren op basis van een overeenkomst
van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v.
BW dan wel een aannemingsovereenkomst
in de zin van artikel 7:750 e.v. BW
en uitdrukkelijk niet beogen om een
arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van
artikel 7:610 e.v. BW;
b. partijen ervoor kiezen om in voorkomende
gevallen de fi ctieve dienstbetrekking van
thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld
in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit
Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5
van het Besluit aanwijzing gevallen waarin
arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt
beschouwd (Besluit van 24 december 1986,
Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten
en daartoe deze overeenkomst opstellen en
ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;
c. opdrachtgever zich er uitdrukkelijk mee
akkoord verkaart, dat het klussenbedrijf
ook ten behoeve van andere opdrachtgevers
werkzaamheden verricht, en
d. opdrachtgever verklaart zich ervan te
hebben vergewist, dat ingeval van een
aannemingsovereenkomst het klussenbedrijf
de werkzaamheden uitsluitend verricht in het
kader van de onderneming.
III. UITVOERING VAN DE
OVEREENKOMST
Artikel 4 – Verplichtingen van het
klussenbedrijf
1. Het klussenbedrijf staat ervoor in, dat het
werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in
overeenstemming met de bepalingen van de
overeenkomst en dat het gebruik maakt van
deugdelijke werkwijzen.
2. Het klussenbedrijf is bij het uitvoeren
van de overeengekomen werkzaamheden
geheel zelfstandig, verricht deze naar eigen
inzicht en zonder toezicht of leiding van
de opdrachtgever. Bij de voorbereidingen
en uitvoering van de opdracht zal het
klussenbedrijf, voor zover redelijkerwijs
mogelijk, inspelen op en rekening houden met
de wensen en instructies van de opdrachtgever
omtrent het resultaat van de opdracht.
3. Het klussenbedrijf neemt bij de uitvoering
van het werk de daarop van toepassing zijnde
voorschriften en regelgeving in acht, zoals
deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van
de uitvoering van het werk.
4. Het klussenbedrijf is verplicht de
opdrachtgever te wijzen op:
• onjuistheden in de opgedragen
werkzaamheden voor zover het klussenbedrijf
deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
• onjuistheden in de door de opdrachtgever
verlangde constructies en werkwijzen;
• kenbare gebreken van de (on)roerende zaak
waaraan het werk wordt verricht;
• gebreken in of ongeschiktheid van materialen
of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter
beschikking zijn gesteld;
een en ander voor zover deze zich vóór of
tijdens de uitvoering van het werk aan het
klussenbedrijf openbaren en het klussenbedrijf
terzake deskundig moet worden geacht.
5. Indien het klussenbedrijf één of meer
afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomt, is het gehouden de in redelijkheid
hiermee verband houdende schade te
vergoeden.
Artikel 5 – Verplichtingen van de
opdrachtgever
1. De opdrachtgever staat in voor de
deugdelijkheid en de geschiktheid van
de door hem ter beschikking gestelde of
voorgeschreven materialen en hulpmiddelen
èn voor de juistheid van de door hem verstrekte
gegevens.
2. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat
het klussenbedrijf zijn werkzaamheden tijdig
en deugdelijk kan verrichten.
3. Indien de opdrachtgever één of meer afspraken
niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij
gehouden de in redelijkheid hiermee verband
houdende schade te vergoeden.
4. De opdrachtgever draagt het risico voor schade
veroorzaakt door:
• onjuistheden in de opgedragen
werkzaamheden;
• onjuistheden in de door de opdrachtgever
verlangde constructies en werkwijzen;
• kenbare gebreken van de (on)roerende zaak
waaraan het werk wordt verricht;
• gebreken in of ongeschiktheid van materialen
of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter
beschikking zijn gesteld.
Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht
van het klussenbedrijf op grond van artikel 4
lid 4.
Uitvoeringsvoorwaarden 2016
Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK)
zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis
in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de
Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 mei 2016.
Deze VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden worden op de SER-site (www.ser.nl) vermeld.
BRANCHEVERENIGING
VOOR KLUSSENBEDRIJVEN
Artikel 6 – Wijziging van de opdracht
Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen,
waarbij het klussenbedrijf ervoor zorg
draagt dat zulks schriftelijk wordt vastgelegd met
inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.
Artikel 7 – Onvoorziene complicaties
1. Wanneer zich onvoorziene complicaties
voordoen, doet het klussenbedrijf hiervan
zo spoedig mogelijk mededeling aan de
opdrachtgever.
2. Indien het klussenbedrijf de opdrachtgever niet
kan bereiken, dient het klussenbedrijf het werk
te onderbreken, behalve indien de onvoorziene
complicatie onmiddellijk handelen vereist.
3. Eventuele extra kosten, die het klussenbedrijf
moet maken in verband met een onvoorziene
complicatie die onmiddellijk handelen vereist
en die noodzakelijk zijn ter beperking van
de schade, zullen door de opdrachtgever
worden vergoed, tenzij de schade aan het
klussenbedrijf is toe te rekenen.
Artikel 8 – Oplevering
1. Na voltooiing van het werk nodigt het
klussenbedrijf de opdrachtgever uit voor
oplevering van het uitgevoerde werk. De
opdrachtgever dient hierop binnen een
redelijke termijn te reageren en kan het werk al
dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel
weigeren onder aanwijzing van de gebreken.
2. Indien er gebreken worden geconstateerd,
die door het klussenbedrijf dienen te
worden hersteld, zal het klussenbedrijf deze
gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen twee weken na de opleveringsdatum
herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge
van omstandigheden die buiten de risicosfeer
van het klussenbedrijf vallen.
IV. BETALING
Artikel 9 – Betaling in termijnen
1. Indien partijen betaling in termijnen zijn
overeengekomen, geschiedt betaling in
evenredigheid met de voortgang. De betaling
dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de
rekening plaats te vinden.
2. Indien betaling in termijnen is
overeengekomen en het klussenbedrijf zijn
verplichtingen terzake voortzetting van het
werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de
bevoegdheid betaling op te schorten.
Artikel 10 – Eindafrekening
1. Het klussenbedrijf zal de eindafrekening
tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter
hand stellen ofwel zo spoedig mogelijk na de
oplevering doen toekomen.
2. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd
op regie (al dan niet in combinatie met een
richtprijs), bevat de eindafrekening een
opstelling van de bestede uren, geleverde
materialen en overige kosten (zoals
gereedschapshuur, parkeergelden, precario,
e.d.).
3. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op
een vaste prijs, bevat de eindafrekening een
opstelling van de vaste prijs, het eventuele
‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra
kosten op grond van onvoorziene complicaties.
4. De eindafrekening bevat tevens een opstelling
van eventueel door de opdrachtgever reeds
betaalde bedragen en van het resterende saldo.
5. Alle betalingen dienen binnen 2 weken na
ontvangst van de rekening plaats te vinden,
tenzij partijen een andere termijn zijn
overeengekomen.
Artikel 11 – Opschorting van de betaling
1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan
de overeenkomst, heeft de opdrachtgever
het recht de betaling op te schorten, met dien
verstande dat het op te schorten bedrag in
redelijke verhouding dient te staan tot het
geconstateerde gebrek.
2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke
verhouding staat tot het geconstateerde gebrek,
heeft het klussenbedrijf het recht de wettelijke
rente in rekening te brengen over het teveel
opgeschorte bedrag.
Artikel 12 – Niet nakomen
betalingsverplichting
1. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt
hij geacht zonder verdere ingebrekestelling
wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin
zendt het klussenbedrijf na het verstrijken van
de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid
1 en artikel 10 lid 5) één betalingsherinnering.
Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn
verzuim en geeft alsnog de gelegenheid
binnen twee weken na ontvangst van deze
betalingsherinnering te betalen.
2. Over betaling die niet tijdig is verricht, kan
het klussenbedrijf rente in rekening brengen
vanaf het verstrijken van de betalingstermijn
(als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van
ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is
gelijk aan de wettelijke rente.
3. Het klussenbedrijf is na verloop van de in lid
1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere
ingebrekestelling tot invordering over te gaan
van het aan hem verschuldigde bedrag.
V. GARANTIE
Artikel 13 – Garantie
1. Het klussenbedrijf garandeert dat eventuele na
de oplevering aan de dag getreden gebreken
gedurende een termijn van een jaar vanaf de
oplevering kosteloos zullen worden verholpen,
tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg
is van het werk. Indien partijen een langere
termijn zijn overeengekomen, dient dit op
het opdrachtformulier vermeld te staan. Het
voorgaande laat onverlet dat het klussenbedrijf
ook na die periode voor eventuele gebreken in
het werk aansprakelijk kan zijn op grond van
de wet.
2. De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken
die niet eerder dan het moment van ontdekking
door de opdrachtgever onderkend hadden
kunnen worden en door de opdrachtgever zo
spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de
ondernemer zijn meegedeeld.
VI. GESCHILLEN (tussen consument en
klussenbedrijf)
Artikel 14 – Geschillen
1. Geschillen tussen de consument en het
klussenbedrijf over de totstandkoming of
uitvoering van overeenkomsten met betrekking
tot het door het klussenbedrijf geleverde werk
kunnen zowel door de consument als door het
klussenbedrijf aanhangig worden gemaakt bij
de Geschillencommissie.
2. Een geschil wordt door de
Geschillencommissie slechts in behandeling
genomen, indien de consument zijn klacht
eerst bij het klussenbedrijf heeft ingediend.
3. Nadat de klacht bij het klussenbedrijf is
ingediend, moet het geschil uiterlijk twaalf
maanden na het ontstaan daarvan bij de
Geschillencommissie aanhangig worden
gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig
maakt bij de Geschillencommissie, is het
klussenbedrijf aan deze keuze gebonden.
Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij
de consument vragen zich binnen vijf weken
uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De
ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat
hij zich na het verstrijken van voornoemde
termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter
aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met
inachtneming van de bepalingen van het voor
haar geldende reglement. Het reglement van
de Geschillencommissie wordt desgevraagd
toegezonden. De beslissingen van de
Geschillencommissie geschieden bij wege van
bindend advies. Voor de behandeling van een
geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven
genoemde Geschillencommissie is bevoegd
van geschillen kennis te nemen.
Artikel 15 – Branchegarantie nakoming
bindende adviezen
1. De VLOK staat tegenover de consument
borg voor de nakoming van het door de
Geschillencommissie uitgebrachte bindend
advies tot een bedrag van 10.000 euro
tegen overdracht van de vordering van de
consument op de ondernemer aan de VLOK,
tenzij het bindend advies binnen twee
maanden na verzending hiervan ter toetsing
wordt voorgelegd aan de rechter en het
vonnis waarbij de rechter het bindend advies
onverbindend verklaart in kracht van gewijsde
is gegaan.
2. Indien de vordering van de consument uit
hoofde van het bindend advies meer dan
10.000 euro bedraagt, dan verbindt de VLOK
zich jegens de consument om voor eigen
rekening ook voor dat meerdere betaling van
de ondernemer te verlangen en – zo nodig in
rechte – tot invordering over te gaan. Het door
de VLOK ingevorderde en van de ondernemer
ontvangen bedrag dient binnen vier weken na
ontvangst door de VLOK aan de consument te
worden uitgekeerd. Het verhaalstraject voor
het eventueel resterende bedrag wordt binnen
diezelfde termijn van vier weken gestart en zo
spoedig mogelijk afgerond.
3. Het klussenbedrijf kan ten behoeve van de
consument op diens verzoek een aanvullende
verzekering sluiten waarbij voor de nakoming
van de uitspraak van de Geschillencommissie
een faillissementsdekking mogelijk wordt
tot een bedrag van 50.000 euro per uitspraak.
Deze verzekering dient vóór het verstrekken
van de opdracht te zijn afgesloten.
Artikel 16 – Wijziging van de Algemene
Voorwaarden
Deze voorwaarden kunnen slechts in overleg
met de Consumentenbond en Vereniging Eigen
Huis worden gewijzigd of aangevuld.
BRANCHEVERENIGING Uitvoeringsvoorwaarden 2016
VOOR KLUSSENBEDRIJVEN